Wie is Vanda Su-Su?

Vanda Su-Su is een merk waaronder eindproducten van Vanda bloemen en planten worden verhandeld. Deze Vanda’s worden veredeld en geproduceerd in Thailand door Suphachatwong Orchids Co. Ltd. Op de website www.vandasusu.com kunnen potentiele kopers algemene informatie over Vanda’s vinden. Door middel van de website worden de volgende doelen nagestreefd:

 • informatieverschaffing over de oorsprong en achtergrond van de Vanda Su-Su eindproducten;
 • promotie van het merk Vanda Su-Su;
 • verschaffen van contactgegevens van kwekers van de Vanda Su-Su eindproducten.

Inleiding

Via de website www.vandasusu.com kunt u per e-mail in contact met ons treden en u inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij in het bezit komen van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens verwerken wij op basis van zorgvuldigheid en vertrouwen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. In het licht van de per 25 mei 2018 van toepassing zijnde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), willen wij door middel van deze privacyverklaring uitleggen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerkt Vanda Su-Su?

Wanneer u met ons in contract treedt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw (bedrijfs)naam en woon- of vestigingsplaats;
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer.

Voor welke doeleinden verwerkt Vanda Su-Su uw gegevens?

Vanda Su-Su verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het beantwoorden van uw concrete vragen, bijvoorbeeld ten aanzien van het verkrijgen van de Vanda Su-Su eindproducten;
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Waar worden de gegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in:

 • Een intern relatiemanagementsysteem;
 • De online storage van de e-mailcliënt (Outlook).

Recht op inzage

Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Of wilt u meer inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een inzageverzoek indienen. Wij zullen u dan met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een overzicht verstrekken van de onderstaande informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt,
 • de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen.

Naast inzagerechten beschikt u overeenkomstig de AVG onder meer over de volgende rechten:

 • het recht om Vanda Su-Su te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, alsmede het recht tegen de
 • verwerking bezwaar te maken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt uw inzageverzoek per e-mail indienen via info@vandasusu.com.

 

Recht van verzet en/of bezwaar

Heeft u bezwaar tegen uw gegevensverwerking? Stuur ons dan een mail naar info@vandasusu.com. Wij zullen uw gegevensverwerking direct staken. Indien uw gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben, zullen wij met u in overleg treden. U kunt uw bezwaar per e-mail indienen via info@vandasusu.com.

Recht op correctie en/of rectificatie

Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn, voor de gegevensverwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschriften worden verwerkt, kunt u ons dat melden. Wij zullen uw gegevensverwerking dan wijzigen, aanvullen of staken. Zou u ons in dat geval wel kunnen melden welke wijzigingen u precies wenst? U kunt uw verzoek per e-mail indienen via info@vandasusu.com.

Recht op vergetelheid

U heeft het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. U kunt uw verzoek per e-mail indienen via info@vandasusu.com

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt gestuurd.

 

Wat voor cookies gebruikt Vanda Su-Su?

Wij gebruiken uitsluitend analytische cookies (m.b.v. Google Analytics). Vanda Su-Su gebruikt geen tracking cookies of functionele cookies. Op grond van art. 11.7a van de Telecommunicatiewet (TW) is Vanda Su-Su niet gehouden toestemming te vragen voor het verwerken van analytische cookies. Deze cookies hebben namelijk nauwelijks gevolgen voor uw privacy zie voor meer informatie: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018.pdf.

De bezwaartermijn

Vanda Su-Su bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen terwijl er geen legitiem belang blijkt, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 14 dagen. Zodra de 14 dagen zijn verstreken of het anderszins niet meer noodzakelijk is uw persoonsgegevens te bewaren, worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk worden verwerkt. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen om uw gegevensverwerking te waarborgen:

 • Vanda Su-Su heeft een officieel SSL-certificaat;
 • Vanda Su-Su heeft antivirus software en een betrouwbare e-mailcliënt (Outlook);
 • Vanda Su-Su slaat uw persoonsgegevens op een in een beveiligd relatiemanagement systeem.

Ontvangers van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden maar dienen uitsluitend de commerciële belangen van Vanda Su-Su, zoals hierboven omschreven. Vanda Su-Su verklaart vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en waarborgt de beveiliging daarvan.

Klachtrecht

Indien u een klacht heeft, kunt u uw klacht per e-mail bij ons indienen via info@vandasusu.com.  U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Relevante wet- en regelgeving

Vanda Su-Su conformeert zich aan alle wet- en regelgeving die in het kader van privacybescherming van belang is, in het bijzonder zijn dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aanpassing Privacyverklaring

De Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Raadpleeg de Privacyverklaring daarom geregeld. De laatste en actuele versie is gepubliceerd op 24 mei 2018.